Behandling

Her på Activus er aktivitet, bevegelsesglede og mestring i sentrum. Vi er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Fysioterapeuten samarbeider med foresatte og fagpersoner for å tilrettelegge omgivelsene til barn og unge i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem.

I tillegg til medisinske basalfag bygger fysioterapi for barn og unge på teorier om barns bevegelsesutvikling, tilknytning og psykososiale læringsmodeller. I møtet med barnet som pasient er familieperspektivet viktig.

Noen barn har kortvarig eller permanent behov for ulike hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Fysioterapeuten har kompetanse til å vurdere, prøve ut og tilpasse hjelpemidler knyttet til forflytning, aktivitet og dagligdagse gjøremål. Slik ordningen med kommunen er i dag, er det kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut som søker hjelpemidler, men dette gjøres da i samarbeid med behandlende fysioterapeut.

Hvordan arbeider fysioterapeuten?
Fysioterapeuter er involvert i det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Dette kan være knyttet til informasjon og veiledning på helsestasjon, eller tverrfaglig samarbeid i skolehelsetjenesten, for å nevne noe. Fysioterapeuter har kunnskap om betydningen av samspillet mellom barn og deres omgivelser. Gjennom observasjon av barn i barnets naturlige miljø kan fysioterapeuten bidra til å tilrettelegge for stimulerende aktivitet og godt samspill mellom barn, og på denne måten bidra til å fremme bevegelsesutvikling og -mestring.

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en grundig undersøkelse som gir et bilde av barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Dette gjøres i samarbeid med barnet selv, barnets omsorgspersoner og andre fagpersoner. Dersom det er behov for oppfølging, vurderes hva som er egnet og nødvendig stimulering eller trening, individuelt eller i gruppe. Det kan også være behov for andre helsefremmende tiltak, eller tilrettelegging i hjemmet, barnehagen eller på skolen.

Det er barnets omsorgspersoner og barnets behov som er retningsgivende for hvordan tiltakene gjennomføres. Begreper som mengde, intensitet og varighet er viktige for å påvirke læring og utvikling.

Fysioterapeuten er en naturlig del av ansvarsgrupper rundt barn som har det, og bestreber så langt det er mulig å delta på dette.